Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

БККС призовава премиера Борисов незабавно да отстрани закононарушенията в процеса на придобиване на българско гражданство

1 юни 2016 г.


БККС настоятелно призовава премиера Борисов незабавно да въведе законов ред при придобиването на българско гражданство по произход

Българският културен клуб - Скопие (БККС) изпрати писмо до министър-председателя на България Бойко Борисов неотложно да отстрани закононарушенията в процеса на придобиване на българско гражданство по произход. Текстът на писмото може да се прочете по-долу:

ДО:
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
Председател на Министерски съвет
на Република България

ОТНОСНО: Вашата неотложна намеса за въвеждане на необходимия законов ред при придобиване на българско гражданство по произход

Уважаеми г-н Борисов,

От началото на 2016 г. се наблюдава трайна тенденция на откази по молби за получаване на българско гражданство на основание „български произход“ от кандидати от Република Македония. Като основна причина Съвета по гражданство при Дирекция „Българско гражданство” изтъква липсата на доказателства за българския произход на кандидатите, независимо че се прилагат изискуемите по закон удостоверения от Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). Водеща роля в този процес има Министерство на правосъдието (МП), респ. Дирекция „Българско гражданство“, която не признава удостоверенията на ДАБЧ и съгласно параграф 2 от ДР на Закона за българското гражданство изисква допълнителни документи за доказване на българския произход от кандидатите. При невъзможност от тяхното представяне преписката се прекратява и се предлага на Съвета по гражданство да даде мнение за отказ. Известно е, че поради сложната историческа съдба на населението в Република Македония и целенасочената политика за заличаване на българският му характер е изключително трудно да се намират писмени доказателства за това. По тази причина кандидатите от Македония се възползват от законовото си право да предоставят удостоверения за български произход, издадени от „Български културен клуб“ - Скопие (БККС) – „организация на българи, живеещи извън Република България, призната от компетентния орган за поддържане на връзка с тях“, каквато възможност дава разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за българите, живеещи извън Република България (ЗБЖИРБ). За съжаление и тези документи, в болшинството случаи не се признават от МП, от което следват масово откази за получаване на българско гражданство. Тази практика предизвика възмущение сред членовете и симпатизантите на БККС, тъй като между кандидатите, на които е отказано получаването на българско гражданство има и наши съидейници, многократно взимали активно участие в дейността на организацията. Най-фрапиращи примери са отказите на правнука на българският революционер и деец на ВМОРО Георги Чуранов и на кандидат, чиито прадядо и дядо са родени в гр. Кюстендил.

Така описаната практика, по наше мнение, е съпроводена от редица нарушения на материалните и процесуални закони и подзаконови актове, а именно в следното:

- Издадените от ДАБЧ удостоверения за български произход по своята правна същност са индивидуални административни актове и съгласно разпоредбите на АПК подлежат само на съдебен контрол. В този смисъл е противоправно оспорването им от МП и следващото от него отрицателно становище от СБГ;

- Дирекция „Българско гражданство“ при МП на практика предрешава отрицателните становища на СБГ като колективен орган, позовавайки се на липсата на доказателства за български произход, без да се разглеждат конкретните казуси по отделни случаи. Създава се впечатлението, че МП използва СБГ като инструмент за провеждане на собствена политика по тълкуване на законите, поради факта, че становищата му са необжалваеми по съдебен ред;

- Не се признават и представените като доказателства удостоверения, издадени от организации на българи извън Република България, независимо, че в тях се посочват международно признати научно исторически данни (статистиките на Васил Кънчов и данни на секретаря на екзархията Димитър Мишев) или такива за роднински връзки на кандидата с български граждани. Това по същество противоречи на разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗБЖИРБ;

- Осъществяваната практика от Дирекция „Българско гражданство“ е непоследователна и противоречива, предвид факта на положително решаване на голяма част от преписките в предходни периоди при идентични случаи и условия. Това несъмннено е проява на субективно отношение и административен произвол;

- Не се спазва разпоредбата на чл. 13 от Наредба No 1 за прилагане на глава V от ЗБГ, а именно при прекратяване на административното производство да се издава заповед от Министъра на правосъдието или упълномощено от него лице и да се връщат на кандидата заявлението за получаване на българско гражданство и приложенията към него. На практика лицата се уведомяват за прекратяването на преписката на сайта на МП и с това не се дава възможност за обжалването на заповедта като индивидуален административен акт;

- Неоправдано дълъг е и срокът (над 15 месеца) от подаването на заявлението до датата на насроченото интервю в МП, с което драстично се нарушава общият срок на процедурата по ЗБГ от 12 месеца за лица от български произход и още повече, че този срок започва да тече от датата на интервюто, а не от подаването на молбата, каквото е законовото изискване. Така, на практика, общият срок се удължава на повече от две години.

Гореизложените факти са само част от проблемите, свързани с получаването на българско гражданство от лица с български произход от Република Македония, които следва да намерят своето решение, съобразно законите и в унисон с българския национален интерес. Освен това, с непризнаването на удостоверенията за български произход, издадени от БККС, сериозно се уронва имиджа и авторитета на организацията, граден с години.

Провежданата непоследователна политика по предоставяне на българско гражданство на лица от Република Македония, основана на непризнаване на техния български произход води до затормозяване процеса на ребългаризация и обслужва несъмнено интересите на антибългарски кръгове.

С това писмо БККС се обръща към Вас с настоятелен апел за неотложно отстраняване на допусканите закононарушения, решително подобряване на взаимодействието между държавата и организациите на българските общности в чужбина, както и координацията между институциите, ангажирани в процеса на придобиване на българско гражданство.

БККС е решена да използва всички законови средства за защита правата на своите членове и за преодоляване на трудностите по пътя към възраждането на българщината в Македония.

С уважение,

ЛАЗАР МЛАДЕНОВ
Председател на БККС

AdaptiveThemes