Бугарски Културен Клуб

Ве молиме пријавете (login) или зачленете се (register).

Пријавете се со корисничко име, лозинка и должина на сесија
Напредно пребарување  

Новости:

Прикажи ги пораките

Овој оддел овозможува да ги гледате сите пораки оставени од овој член. Но внимавај можеш да ги видиш истите само од делови на форумот каде имаш пристап.

Пораки - Karev

Страници: 1 [2] 3 4 5
16


Извоюването на свободата Г. Делчев не схваща просто като заменяне тираничния режим на султана с лъжедемократичния режим на някоя от балканските монархии. Злото не е и не може да бъде в характера на господствуващата народност в Турската империя, то не е дори изключително в състава на това или онова правителство и в неговите чиновници, а главно в съществуващата обществена система и държавен строй. Пословична става Гоцевата фраза: „Аз не мразя османците като народ; аз воювам против османската тирания като господарствена система.” В тези думи на Г. Делчев е залегнало същото онова съдържание, което големият вожд на българската национална революция Васил Левски сочи като корен на злото за поробения български народ — „тиранството, безчеловещината и самата държавна система на турското правителство на Балканския полуостров” [25]. А тази държавна система се характеризира със своята абсолютно-феодална същност. От нея произлиза тежкото бреме на чифликчийството; от нея се раждат управленческите неуредици и злоупотреби, корупцията в обществения живот; от нея се обуславят и поддържат пълната безпросветност, вредните традиции на миналото, безперспективността за утрешния ден на широките народни маси.

Г. Делчев своевременно, още от самото начало, отклонява освободителното движение от тяснонационалния, прибагрен с
шовинизъм път, по който го тласкат отделни недалновидни дейци на революционната организация, и го насочва и повежда по правилното течение на революционната борба против султанската „господарствена система” — борба за основно разрешаване на селския въпрос (чифликчийската земя да премине в ръцете на селяните, които я обработват), за създаване условия за поминък на градската беднота, за извоюване на гарантирани национални, политически и културни права за широките маси от всички народности в Македония и Одринско. Това съдържание влага Г. Делчев в често повтаряния от него лозунг: „За свободна и независима Македония с широки права за всички сиромаси от всички нации, религии и езици в нея!” Издигайки този лозунг, Г. Делчев сякаш говори с ума и сърцето на В. Левски, който тридесетина години по-рано пише: „ . . . турският чорбаджилък да даде място на съгласието, братството и съвършеното равенство между всичките народности. Българи, турци, евреи и пр. щат бъдат равноправни в всяко отношение. . .” [26]

Затова именно „и гръкомани, и куцовласи — казва П. К. Яворов — го посрещаха като желан гостенин и го изпращаха като роден брат. Изчезваха национални вражди пред неговата убедителна проповед в името на самоуправна Македония. Изчезваха и племенни ненависти пред неговите възторжни пророчества за една конфедеративна република на Балканския полуостров.” [27]

Г. Делчев е дълбоко убеден, че султанската „господарствена система” може да бъде ликвидирана, че пълна политическа автономия може да бъде извоювана само чрез разрушаване на тази система от силите на народната революция. Това разбиране той влага в известните свои думи: „Освобождението на Македония лежи в вътрешното въстание. Който мисли другояче да се освободи Македония, той и себе си лъже, и другите.” [28] И тук Делчев следва пътя на апостола Левски, който в съставения от него проектоустав на революционната организация твърди, че свободата ще се постигне, като „с една обща революция ... се направи коренно преобразование на сегашната държавна деспото-тиранска система и ... се замени с демократическа република (народно управление)” [29].

17


Биографичен очерк
(Дино Кьосев)

http://www.promacedonia.org/gd2/gd_bio.htmlВ устава на ТМОРО се казва,
че тя „има за цел да сплоти в едно цяло всички недоволни елементи в Македония и Одринско,
без разлика на народност, за извоюване чрез революция [22] пълна политическа автономия на тези две области” (чл. 1).
 
За постигането на тази цел „организацията се бори за премахването на шовинистическите пропаганди и национални разпри,
които цепят и обезсилват македонското и одринското население в борбата му срещу общия враг;
действува за внасяне общия дух и съзнание между населението и употребява всички средства и усилия
за по-скорошното и своевременно въоръжаване на населението с всичко необходимо
за едно общо и повсеместно въстание” (чл. 2).
 
Новото, което под влиянието на Г. Делчев и Г. Петров се внася в освободителното движение, е,
че революционната организация става по принцип м н о г о н а ц и о н а л н а
и си поставя за цел да извоюва „пълна политическа автономия” с широки свободи и права
за в с и ч к и  н а р о д н о с т и, населяващи Македония и Одринско.


18
Гоце Делчев - апостолът на Македония

„Г. Делчев бе един праведник с кама в пояса.
Легендата го представя като една бясна хала
и наистина никой не бе равен нему по смелост,
но в неговата природа преобладаваше мечтателността.
По призвание той бе роден за апостол.
Всички угнетени будеха бунт в душата му;
всички крайни блянове за преустройството на обществото изкушаваха ума му.
Една безспирна струя от разностранен идеализъм бликаше от него.”
Той имаше пламенно  сърце и железен дух.
Гоце виждаше надалече и разбираше, че врагът веке не е Турция,
а Европа и Великите сили.
И знаеше, че само в автономията е спасението за Македония.


"Той беше щастливец, защото умря между първите
и не доживя да види крахът на своето дело..."


Поклон !


***
Гоце Делчев. Писма и други материали:

http://www.kroraina.com/knigi/gd2/index.html

http://www.kroraina.com/knigi/gd2/gd_8.html

http://www.kroraina.com/knigi/gd2/gd_1.html#4

***

"...По обща заповед от Цариград и по предварително обмислен план турските власти в целата страна
почти едновременно вземат мерки, които гонят следующите три общи цели:

Първо. Да изловят всичките по-живи, по-събудени и по-юначни българи,
за които се има доношения, подозрения или просто за които може да се допуска,
че са в състояние да подбуждат и водят народа;
чрез тех, чрез заловени документи и комитетски книжа по обиските
да залови всичките нишки на революционното дело
и да срежи главата на революционното тело, за да може веднага да го смаже.

Второ. Да съсипе материално и да убие морално селското население като по-беззащитно
и да всее ужас и трепет в градското население, за да може по тоя начин да отстрани почвата
за виреение на революционното дело на страната, ако избегалите от ръцете му
или новодошли некои водителски сили
биха се опитали да го подновят и продължават.

Трето. Градовете и селата, даже и горите и полетата да стегни в железни обръчи,
[та] да стане положително невъзможна всека обществена деятелност на българина.

За постигание на тези три цели употребени са драконически мерки..."

21
Майната ти...
Не е важно кой го е казал и кога го е казал.
Важното е , че е истина.

22
А хубаво ли е да си най-тъжния на света ? А дали това е вярно ?
Не смяташ ли, че има и други народи с тежка съдба ?
Да, имало е и има други народи с тежка съдба.
Но по-разединен народ от нас, едва ли има.

Никога няма да забравя и никога няма да изчезне
огорчението в мен
от първата ми среща с мой връстник от Скопие.
Не можех да проумея и приема омразата, която бяха насадили в душата му.
Ето, минаха толкова години, а почти нищо не се е променило,
нищо не се прави за премахване на това недоразумение.

23
/ Продължение /

На 2 август 1944 г. в манастира “Св. Прохор Пчински” АСНОМ постулира съществуването на литературен македонски език. Оттогава започна създаването на сегашния официален македонски език. За основа беше взет диалектът на Централна Македония – Велес-Прилеп. Създадени бяха няколко “филолошки комисии”, в които централна роля играеше Блаже Конески от с. Небрегово, Прилепско. Другите македонски диалекти (западни, южни и източни) бяха напълно пренебрегнати. Но по-важно и смущаващо е, че строителството на този език се дирижираше по посока на максимално сближаване със сръбския и отдалечаване от българския. По този начин – волно или неволно - се изпълняваше препоръката на Стоян Новакович за посърбен македонски език като средство за сръбска асимилация на македонските българи. Сърбизмите са не само в лексиката и правописа, но още в редица други езикови характеристики. Д. Цицелков*** класира промените в няколко групи: 1. Звукови промени, 2. Семантични промени, 3. Граматически промени и 4. Ортографски промени. Грубо казано, сегашният официален македонски език представлява сърбизиран прилепски диалект. Но въпреки тези промени в основата си този език си остава български и носи уникалните сред славянските езици характеристики на българския език. В Република Македония има книжовници, които съзнават това и се стремят към очистване от сърбизми. Препоръката на Новакович е неизпълнима поради генетичната несъвместимост на българския със сръбския език, главно в граматиката. Искането на ОМО Илинден за разпространение на “македонския език„ като майчин в Пиринско е опит за закъсняло изпълнение на Новаковичевите завети. Все пак този език съществува и ние трябва да се съобразим с това. На институционално равнище българската държава е признала този език като държавен език на Република Македония. А какъв е характерът на този език – това е работа на езиковедите, не на държавата. Културният българин, знаейки гореизложеното, трябва да може да го ползва. При разговори между жителите от двете страни няма езикова бариера. Не трябва да има бариера и за реципрочното ползване на печатани текстове. Това ще помогне за взаимното разбирателство. Но идеята на ОМО Илинден не е тази – те искат да изнудят българските власти да признаят, че официалният език на Република Македония е “майчин език„ на жителите от Пиринска Македония и те да приемат заедно с някои изразителни народни думи и комплекта от сърбизми като свои. Целта е не разбирателство, а провокиране на раздори. И контрабанден износ в Пиринско на онова сръбско влияние, което претърпя Вардарска Македония. * Тогава по радио София имаше предаване на “македонски език”. Той беше автентичен прилепски, защото редактор беше Коста Църнушанов, прилепчанин, изявен македонски българин.
**Кръсте Мисирков през 1903 г. публикува брошурата си “За македонцките работи” на един пресилен, почти пародиен битолски диалект, от който сам се отказ, а и продължи да пише на литературен български език.
***Д. Цицелков “Новата реалност – Планирана езикова норма”. Систематизирана е технологията на разделянето на македонския от българския език.


24
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


Когато във втората половина на XIX век се оформи българският литературен език, македонските книжовници възприеха този език. На този език бяха не само екзархийските документи и книги (в училища и черкви), но и тези на ВМОРО. Кореспонденцията между грамотните люде се водеше на този език. Нещо повече - и турските власти приеха този език като собствен език на македонските българи (етнически македонци тогава нямаше). Има достатъчно документи, писани на този език и подпечатани с “муюр” от турските власти. Александър Балабанов свидетелства, че по гарите в Скопие и Велес обявите били на турски, български и френски. Много рядко се срещат тогавашни текстове на местните диалекти**. Така има едно писмо от ръководството на “Крушовската република” до турските села на добър крушовски диалект - за да бъде по-лесно разбираемо за турците. Оригиналът не е запазен, знаем го по спомените на Никола Майски. Поради този език това (неавтентично) писмо е обявено в Скопие за “Манифест” на републиката.
Сега може определено да се каже, че е грешка на книжовниците от XIX век, че изцяло основаха литературния български език само на източните говори и са пренебрегнали западните (не само македонските) диалекти. Още тогава е имало възражения срещу това. Партений Зографски е настоявал обратно – българският език да се основава на западните македонски говори. В края на XIX век “лозарите” (кръгът около сп. “Лоза”) са настоявали за по-голямо застъпване на македонските говори в литературния език. Проф. Александър Балабанов нарече правилата, отдалечаващи литературния български език от македонските говори, “тъпоумни и злоумишлени”. След комунистическия преврат от 1944 г. се създаде правописна комисия, целяща още по-голямото отдалечаване на литературния български език от македонските говори. В наше време проф. Благой Шклифов поведе борба за “разширяване на диалектната основа на литературния български език”. Действайки за това, той посети родния си костурски край и там стана жертва на своя научен и патриотичен дълг. Въпреки всичко това в Република България сегашният литературен български език е разбираем за всички и е общоприет – от Черно Море до Пирина. Ако има проблеми – те са за някои от турците и ромите. Категорично може да се каже, че за жителите на Пиринска Македония, както и за останалите около два милиона български граждани, произхождащи от останалите части на Македония – сегашният литературен български език е свой, докато с официалният език на Република Македония имат проблеми.
Понякога у нас се пише “македонски диалект”. Трябва ясно да се каже, че няма един македонски диалект, а има няколко македонски диалекта със сходства и разлики помежду им, сравними със сходствата и разликите с другите български диалекти. По време на сръбската власт в Македония (Вардарска бановина или “Южна Сърбия „) задължително се налагаше сръбският език. Пробив в тази езикова блокада бе направен от няколко младежи, които направиха опит да публикуват стихове и други текстове на родните си диалекти. Така Кочо Рацин и Венко Марковски (Вениамин Тошев) публикуваха стихове на велешки диалект, Христо Попсимов – на охридски, Панов – на струмишки, и други. Това не бе израз на македонски сепаратизъм, а съпротива срещу сръбската асимилация.

25
/ Продължение /

Днес, 50 години след създаването на писмения македонски език и интензивното му пропагандиране в чужбина,
Югославия се разпадна,
а заедно с нея и съществуващите от 1944 r. условия,
спомогнали за създаването на не-български език,
както и пропагандистката подкрепа, идваща от Белград.
Кой все пак имаше полза от този език? Има ли все още нужда от него
и защо отново не започне употребата на български?

Поколението българи, които са раждани в Македония, или чиито родители са оттам, вече си отива.
Всички те днес живеят в България или в друга страна: между тях са езиковедът Иван Дуриданов, чийто баща е от Щип,
диалектологът Иван Кочев, чийто баща е от Струга, и много други.

Интересът на младото поколение към македонския въпрос е по-ограничен. Традицията се поддържа само от Македонския научен институт в София и от БАН.
Официална политика по македонския въпрос не се забелязва. Затворената почти 50 години граница оказва своето влияние.
Факт е, че спрямо македонските българи бе извършена несправедливост, факт е,
че бе им отнета родината и историческата идентичност.
Тези неща обаче са останали назад във времето.


От друга страна, след разпукването на изградената от белградските властници македоно-българска езикова стена
в Македония се усеща съпротива срещу югославската политика.
Тя е налице, въпреки господството на възпитаните в Белград славяноговорещи македонски ръководители,
които ще задържат функциите си още няколко години,
след изборната измама.
Те все още се опитват да запазят властта и богатството си.
Постепенно обаче се събужда съпротива срещу т.нар. македонизъм.

Става ясно, че е било проведено отчуждаване (сърбизиране),
което затруднява днешните (славяноговорещи) македонци
да четат излезлите преди 50 години книги,
т.е. литературата от по-старо време.


Въпреки че критика към репресивната държавна политика
не се допуска, хората започнаха да забелязват
отдалечаването от собствената си история, от българските съседи и да го схващат като неестествено.

Поради факта, че в продължение на 50 години не се появи нито един поет, който е бил в състояние
да придаде на този език известност и финес -
поетичните творения и напъни на Блаже Конески и др.
функционери се печатаха с държавни пари и не се четяха - хората жадуват за литературни образци и традиция.

Каква литература всъщност беше създадена?
Какво беше преведено от световната литература?
Даже най-важната литературна творба на всеки европейски език
не е сред преводите.

Затова всеки се замисля дали да не се обърне към старата традиция, водеща до почитаните в еднаква степен
и от българи, и от македонци славянски учители Кирил и Методий и да не се потърси общото минало.

По време на заседанията на Югоизточноевропейското общество (Sudosteuropa — Gessellschaft) в Мюнхен [8] една дискутантка от намиращия се в Мюнхен Зюдост-институт, изрази големите си опасения, че разпадането на стените би било от полза за българските националисти.

Въпросът стои иначе: ще продължи ли да живее закриляното от досегашната действителност бебе в епруветка,
или македонизмът ще се спука като сапунен мехур?
Връщането към старата българска ортография, смяната на изфабрикуваната в Белград пишеща машина
биха могли да ускорят обратния процес.
Дори само отстраняването на сръбския й
би придало на „македонския" съвършено различен вид.
Какъв смисъл има все още да се поддържат историческите условия от 1944 г. и да се подхранва политически мъртвото езиково сърбофилство?
Възпитаните в Белград политически ръководители няма да живеят вечно. Струваше ли си тогава подобно езиково изобретение?

Съчетанието от чужда на живота университетска лингвистика и пренебрегващата човека политика показа, че с помощта на лингвистичен реквизит
измисленият език може да се представи
като достатъчно атрактивен. Ще продължи ли да съществува македонският във връзката си с български, както и хърватският от Бургленд (Австрия) във връзка с хърватският, който се говори в Република Хърватско?
Трябва ли да се подхранват, да се уеднаквят или да се избягват изкуствените различия (действителните не са обект на дискусия)?

Македонският език е разделителен, измислен от политици в сътрудничество с т.нар. езиковеди (партийни другари)
и е нежелан от народа.
Затова той не може да се сравни с баскски,
бретонски или холандски [9],
които като самостостоятелни езици имат дълга традиция
и чиито носители винаги са се борили за самостоятелността им
срещу централизираното уеднаквяване и подтисничество.

Преди 1944 г. македонски език не е съществувал, борба срещу централизма (чий?) не е имало; единствената битка, която се е водела от всички българи, е била срещу чуждото турско подтисничество.
ВМРО никога не е била организация, бореща се за езикова независимост на Македония.
Това е причината македонистите да не я споменават често. Има ли смисъл въобще да се застава зад измислена и поддържана от сегашните политически ръководители линия?

Тъй като тоталната сърбизация на Македония, на Вардарска Бановина в Югославия не се оказа резултатна, в комунистическа Титова Югославия бе направен опит за асимилация на един цял народ с по-бавни методи, посредством езиково отделяне от български - първо чрез отделен писмен език, за да се стигне впоследствие и до постепенна асимилация от страна на сръбски.

Това, че на тези сръбски трикове се хванаха някои български македонци, за да припечелят, това, че творяха на този език и издаваха творенията си с държавни пари, е човешко, но не заслужава уважение. От това те имат лична изгода, народът не печели нищо. Следователно в случая може да се говори за своего рода предателство към народа.

26
/ Продължение /

Белградската политика с присъщите й балканско-селски хитрини, които никой не си прави труд да провери и демаскира, беше очевидно по-ефективна.

Това доведе дотам, че дори и в източния блок се заемаше промакедонска позиция в глотонимическо отношение. В почти всички славистични институти към източноевропейските университети се говореше за „македонски" и това доведе до напълно погрешна представа за този език в чужбина, нещо което не отговаря на действителността.

В Западна Германия (сега Германия) се правеше всичко, само и само да не се дразни Белград. Дори и сега сред някои немски слависти може да се открие особен анахроничен югославизъм. Поради това първоначално нямаше никаква, а впоследствие се появи слаба реакция срещу провокираната от Белград война със Словения, Хърватско и Босна. На годишното заседание на Немския славистичен съюз в Лайпциг (октомври 1994) отново бе предложен глотонима сърбохърватски, въпреки че той вече не се използва и в самия Белград.
В Мюнхен излезе Lehrbuch der makedonischen Sprache (Учебник по македонски език) [6], съставен от сръбкиня и някакъв случайно появяващ се по телевизията, неизвестен на славистичния свят, специалист.
Историческа фонология [7] на македонеца Блаже Конески пък се появи през 1983 г. на английски (!) в Германия.

Във Виена се провеждаше македонски лекторат под ръководството на „югославските" професори Хам и Катичич.
Накратко, възприемането на пропагандирания от Белград език беше цялостно, като се изключат само някои частични славистични прояви, нарушаващи спокойствието (хора, прозрели триковете на белградската политика) и естествено като се изключат „безкритичните, реваншистко и националистично настроени" и т.н. българи.
Международният славистичен комитет, дирижиран от Москва, също утвърди македонски заедно с всичките му фалшификации.
Доколкото зная, нито един западен славист не изрази протест по този повод. Даже полският папа се грижеше да поздрави македонците на „техния език" по време на коледните си слова.

Тъй като този език се открива във всички университетски учебници и е получил одобрение, ще продължи да съществува, независимо, че това не е необходимо.
Недалновидната българска политика по отношение на Македония по-скоро засили антагонизма между българите и славяноговорещите македонци до такава степен, че днес българите се възприемат в международен план като консерватори и националисти;

а това е поредният успех на югославската външна политика. Разбираемо е, че това стана възможно единствено на основата на тоталното разграничаване от България и българския език.
И днес в Скопие могат да се купят сръбски и гръцки вестници и само един-единствен български (в. „Континент").

В югославските университети имаше само македонистика и никаква българистика. Така малкият македонски изтласка големия български.

27
Език свещен на моите деди
език на мъки, стонове вековни,
език на тая, дето ни роди
за радост не - за ядове отровни.

Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
Вслушал ли се е някой досега
в мелодьята на твойте звуци сладки?

Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива -
от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?

Не, ти падна под общия позор,
охулен, опетнен със думи кални:
и чуждите, и нашите, във хор,
отрекоха те, о, език страдални!


ИВАН ВАЗОВ

***
МАКЕДОНСКА ИСТОРИЈА - Превод от немски А.Кочева

/със съкращения/

Тук като работна теза ще предпоставя, че има славяно-говорещо население в суверенната от 1991 г. многоетнична Република Македония, което преди 50 години бе ощастливено с нов оперетъчно създаден език, несъществувал никога преди това, и чието окончателно сътворяване и признаване подобно на каталонски, ладински и бретонски никога не е било предмет на обсъждания.
Съчиняването на този антибългарски разделителен език и глотонимичното му означаване като македонски (македонскиот jазик) - такъв глотоним до този момент не е бил познат -
се обяснява с политическия подтекст и държавните интереси на Югославия от 1944 г.: определянето на българите в Македония
просто като южни сърби, нещо което правят (дори и днес) сръбските университетски професори, би било твърде грубо за международната аудитория.
Съществуването на борещо се българско малцинство на югославска държавна територия определено се възприемаше като нежелателно. Живеещите в Косово и в Западна Македония албанци (почти толкова на брой, колкото и българите) тогава все още не са били възприемани проблематично, тъй като Косово все пак е стара сръбска територия, а държавата е славянска, респ. южнославянска (= югославска).
Затова е било излишно езиковото отделяне на югославски албански. Освен това върху югославските банкноти са отбелязани само славянските езици (сръбски, хърватски, словенски и македонски), независимо че в Югославия има общо взето повече албанци, отколкото славяноговорещи македонци.

Поради това, че Югославия беше създание на западните сили и се ползваше с благосклонността на Франция, Великобритания и САЩ, за разлика от минаващите за русофилско настроени българи, на „вътрешнославянските" дела не се обръщаше внимание. Всичко, идващо от Белград се приемаше безкритично, в името на добрите взаимоотношения.
Изцяло в духа на официалната дипломация беше и фактът, че първата македонска граматика [2] бе написана на английски език от американец, и то още преди да се появи „македонски" език.

Официалната българска политика по отношение на Македония беше психологически несръчна и изпълнена с противоречия.
[3] Тя е такава и до днес. Научната линия на БАН [4] обаче - много от нейните членове са от македонски произход - е да се докаже с лингвистични факти, че славяноговорещите македонци всъщност са българогово-рещи славяни, т.е. българи. Колкото и да са очевидни тези доводи (между българските и македонските диалекти не съществуват никакви разделителни изоглоси), [5] те оставят непросветения в областта на славистиката европеец напълно безучастен.
Зад подобни доказателства той подозира едва ли не националистическа пропаганда. Силно впечатление прави активността на Македонския научен институт в София, чиито членове са предимно българи, родени в Македония. В него се събират документи за действителните събития, свързани с България.
За съжаление в Европа за него все още не се знае достатъчно.

28
Ние сме може би най -тъжният народ на света.
Едното човешко достойнство ни е останало.

Спомням си първия път, когато гледах филма на Костадин Костадинов.
Песента дълго остана да звучи в съзнанието ми - тъжна, като всички песни от Македония.

Бих искал да стисна ръцете на хората, направили филма.
Сега, когато всеки пита първо: "Какво ще ми донесе това? Каква ще е изгодата ми от онова?",
хубаво е, че има и българи като тях.
Защото без тях и вярата, че истината побеждава, ще изчезне...


29
От предговора към книгата:

"...Главната тежест на тази война, наречена Балканска,
изнесе българската армия чрез своите победи в Тракия,
стигайки за няколко седмици до околностите на Цариград и до Мраморно море,
а на югозапад - до Кавала, Солун и Вардара.
В началото на пролетта на 1913 г. Турция се призна за победена.
Руският цар /Николай ІІ/ обаче не изпълни възложената му роля на арбитър.

А сърбите, които благодарение на съюза си с България
и с пряката помощ на българските революционни чети
бяха леко заели огромна част от Македония,
както и гърците южната и част,
не мислеха да отстъпят ни педя от заетата земя.
Напротив, те съсредоточиха там почти всичките си дивизии,
като подеха поголовно  изгонване и изтребление на българската местна интелигенция,
на заличаване на всичко българско;
а в деня на подписването в Лондон на Общосъюзническия мирен договор с Турция
/ 17 май 1913 г / става тайно уговаряне на гръцко-сръбски съюз срещу България,
към който бива привлечена и Румъния.
/ Последната бе слязла за първи път южно от Дунава в 1878 г.
когато Русия и даде нашата Северна Добруджа в замяна на Бесарабия.
През април - май 1913 г. с подкрепата на Русия тя току що ни бе отнела Силистра.
Сега тя ламтеше и за остатъка на Южна Добруджа /

Бъдещето беше вече предрешено. Втората Балканска война избухна*
Започнала като междусъюзническа -
между България от една страна и Сърбия, Черна гора и Гърция, от друга,
тя стана още по-цялостно "Балканска" с намесата срещу нас и на Румъния и на Турция..."

30
Авторът на книгата - Методи Петров
ни дава  възможност да се докоснем до събития,
оказали се съдбоносни за България.
"Саможертвата на българина през Априлското въстание направи Източния въпрос изцяло български...
При посещението си в Европа след въстанието Драган Цанков и Марко Балабанов разбират,
че въпросът за свободата на България е решен окончателно.
Спорът е единствено за нейните граници...

Единна и целокупна България в центъра на Балканския полуостров
не е по вкуса нито на европейските страни, нито на балканските държави.
Тази жестока за нас истина - плод на икономически и политически интереси на близки и далечни народи,
не е разбрана добре въобще от българските дипломати и политици.

Все пак в помощ идват споразуменията на Цариградската посланишка конференция,
свикана през декември 1876 г.
Тя трябва да разреши по мирен начин бъргарският въпрос.
Международната конференция в Цариград определя и границите на страната.
На нея се проектира да се създадат две автономни области под името България.

Едната трябва да има за седалище Търново и в нейните очертания да влязат санджаците
Търново, Тулча, Русе, Варна, Сливен и Пловдив.
/ с изключение на Момчилградско, Крумовградско, Смолянско, Свиленградско и Елховско/.

Другата област има за център София и в нея се предлага да се включат санджаците
София, Видин, Ниш, Скопие, Битоля / с изключение на част от Серско,
Струмишко, Тиквешко, Велешко и Костурско/.

Посочените области, влизащи в двете българии, се определят
в прибавка Б, протокол № 1, от декември 1876 г."

Страници: 1 [2] 3 4 5