Бугарски Културен Клуб

Историја => Забележителни личности и настани => Тема започната од: Karev на Април 09, 2009, 08:46:05

Наслов: Апостолът на Македония
Поставена од: Karev на Април 09, 2009, 08:46:05
Гоце Делчев - апостолът на Македония

„Г. Делчев бе един праведник с кама в пояса.
Легендата го представя като една бясна хала
и наистина никой не бе равен нему по смелост,
но в неговата природа преобладаваше мечтателността.
По призвание той бе роден за апостол.
Всички угнетени будеха бунт в душата му;
всички крайни блянове за преустройството на обществото изкушаваха ума му.
Една безспирна струя от разностранен идеализъм бликаше от него.”

 (http://www.picvalley.net/u/2748/217347572354519928.JPG) (http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2748/217347572354519928.JPG)

Той имаше пламенно  сърце и железен дух.
Гоце виждаше надалече и разбираше, че врагът веке не е Турция,
а Европа и Великите сили.
И знаеше, че само в автономията е спасението за Македония.

"Той беше щастливец, защото умря между първите
и не доживя да види крахът на своето дело..."

Поклон !

***
Гоце Делчев. Писма и други материали:

http://www.kroraina.com/knigi/gd2/index.html

http://www.kroraina.com/knigi/gd2/gd_8.html

http://www.kroraina.com/knigi/gd2/gd_1.html#4

***

"...По обща заповед от Цариград и по предварително обмислен план турските власти в целата страна
почти едновременно вземат мерки, които гонят следующите три общи цели:

Първо. Да изловят всичките по-живи, по-събудени и по-юначни българи,
за които се има доношения, подозрения или просто за които може да се допуска,
че са в състояние да подбуждат и водят народа;
чрез тех, чрез заловени документи и комитетски книжа по обиските
да залови всичките нишки на революционното дело
и да срежи главата на революционното тело, за да може веднага да го смаже.

Второ. Да съсипе материално и да убие морално селското население като по-беззащитно
и да всее ужас и трепет в градското население, за да може по тоя начин да отстрани почвата
за виреение на революционното дело на страната, ако избегалите от ръцете му
или новодошли некои водителски сили
биха се опитали да го подновят и продължават.

Трето. Градовете и селата, даже и горите и полетата да стегни в железни обръчи,
[та] да стане положително невъзможна всека обществена деятелност на българина.

За постигание на тези три цели употребени са драконически мерки..."
Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: Competent на Април 09, 2009, 01:26:12
Гоце Делчев - апостолът на Македония

Той имаше пламенно  сърце и железен дух.
Гоце виждаше надалече и разбираше, че врагът веке не е Турция,
а Европа и Великите сили.
И знаеше, че само в автономията е спасението за Македония.

"Той беше щастливец, защото умря между първите
и не доживя да види крахът на своето дело..."
 

Категорично не съм съгласен, че врагът на Гоце била Европа, а не Турция !
Категорично не съм съгласен с псевдо-теориите, оневиняващи Отоманската Империя и Турция !
Такива пишман-теории се появиха, за съжаление, както в РМ, така и в БГ !

Същото може да се напише за всички БГ въстания и революционери - не е необходима особена далновидност да се разбере, че зад Турция винаги са стояли определен брой от великите сили ! Но това не значи че Априлското и Илинденско-Преображенското въстание, например, са против Великите сили, а не конкретно против Турция !
Българските национал-революционери никога не са се борили ПРОТИВ ЕВРОПА, а ЗА ЕВРОПА !
Ако Турция беше олицетворение на Европа, никога нямаше да излязат с оръжие в ръка !

Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: Karev на Април 09, 2009, 10:55:03
 (http://www.picvalley.net/u/2036/115881223282812282.JPG) (http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2036/115881223282812282.JPG)

Биографичен очерк
(Дино Кьосев)

http://www.promacedonia.org/gd2/gd_bio.html

 (http://www.picvalley.net/u/1557/727682039142264624.JPG) (http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1557/727682039142264624.JPG)

В устава на ТМОРО се казва,
че тя „има за цел да сплоти в едно цяло всички недоволни елементи в Македония и Одринско,
без разлика на народност, за извоюване чрез революция [22] пълна политическа автономия на тези две области” (чл. 1).
 
За постигането на тази цел „организацията се бори за премахването на шовинистическите пропаганди и национални разпри,
които цепят и обезсилват македонското и одринското население в борбата му срещу общия враг;
действува за внасяне общия дух и съзнание между населението и употребява всички средства и усилия
за по-скорошното и своевременно въоръжаване на населението с всичко необходимо
за едно общо и повсеместно въстание” (чл. 2).
 
Новото, което под влиянието на Г. Делчев и Г. Петров се внася в освободителното движение, е,
че революционната организация става по принцип м н о г о н а ц и о н а л н а
и си поставя за цел да извоюва „пълна политическа автономия” с широки свободи и права
за в с и ч к и  н а р о д н о с т и, населяващи Македония и Одринско.

 (http://www.picvalley.net/u/2993/432466232298764489.JPG) (http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2993/432466232298764489.JPG)
Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: Karev на Април 09, 2009, 11:08:22
 (http://www.picvalley.net/u/2514/4204525481242304838.JPG) (http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2514/4204525481242304838.JPG)

Извоюването на свободата Г. Делчев не схваща просто като заменяне тираничния режим на султана с лъжедемократичния режим на някоя от балканските монархии. Злото не е и не може да бъде в характера на господствуващата народност в Турската империя, то не е дори изключително в състава на това или онова правителство и в неговите чиновници, а главно в съществуващата обществена система и държавен строй. Пословична става Гоцевата фраза: „Аз не мразя османците като народ; аз воювам против османската тирания като господарствена система.” В тези думи на Г. Делчев е залегнало същото онова съдържание, което големият вожд на българската национална революция Васил Левски сочи като корен на злото за поробения български народ — „тиранството, безчеловещината и самата държавна система на турското правителство на Балканския полуостров” [25]. А тази държавна система се характеризира със своята абсолютно-феодална същност. От нея произлиза тежкото бреме на чифликчийството; от нея се раждат управленческите неуредици и злоупотреби, корупцията в обществения живот; от нея се обуславят и поддържат пълната безпросветност, вредните традиции на миналото, безперспективността за утрешния ден на широките народни маси.

Г. Делчев своевременно, още от самото начало, отклонява освободителното движение от тяснонационалния, прибагрен с
шовинизъм път, по който го тласкат отделни недалновидни дейци на революционната организация, и го насочва и повежда по правилното течение на революционната борба против султанската „господарствена система” — борба за основно разрешаване на селския въпрос (чифликчийската земя да премине в ръцете на селяните, които я обработват), за създаване условия за поминък на градската беднота, за извоюване на гарантирани национални, политически и културни права за широките маси от всички народности в Македония и Одринско. Това съдържание влага Г. Делчев в често повтаряния от него лозунг: „За свободна и независима Македония с широки права за всички сиромаси от всички нации, религии и езици в нея!” Издигайки този лозунг, Г. Делчев сякаш говори с ума и сърцето на В. Левски, който тридесетина години по-рано пише: „ . . . турският чорбаджилък да даде място на съгласието, братството и съвършеното равенство между всичките народности. Българи, турци, евреи и пр. щат бъдат равноправни в всяко отношение. . .” [26]

Затова именно „и гръкомани, и куцовласи — казва П. К. Яворов — го посрещаха като желан гостенин и го изпращаха като роден брат. Изчезваха национални вражди пред неговата убедителна проповед в името на самоуправна Македония. Изчезваха и племенни ненависти пред неговите възторжни пророчества за една конфедеративна република на Балканския полуостров.” [27]

Г. Делчев е дълбоко убеден, че султанската „господарствена система” може да бъде ликвидирана, че пълна политическа автономия може да бъде извоювана само чрез разрушаване на тази система от силите на народната революция. Това разбиране той влага в известните свои думи: „Освобождението на Македония лежи в вътрешното въстание. Който мисли другояче да се освободи Македония, той и себе си лъже, и другите.” [28] И тук Делчев следва пътя на апостола Левски, който в съставения от него проектоустав на революционната организация твърди, че свободата ще се постигне, като „с една обща революция ... се направи коренно преобразование на сегашната държавна деспото-тиранска система и ... се замени с демократическа република (народно управление)” [29].
Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: Karev на Април 09, 2009, 11:22:59
Категорично не съм съгласен, че врагът на Гоце била Европа, а не Турция !
Категорично не съм съгласен с псевдо-теориите, оневиняващи Отоманската Империя и Турция !
Такива пишман-теории се появиха, за съжаление, както в РМ, така и в БГ !

Същото може да се напише за всички БГ въстания и революционери - не е необходима особена далновидност да се разбере,
че зад Турция винаги са стояли определен брой от великите сили !
Но това не значи че Априлското и Илинденско-Преображенското въстание, например, са против Великите сили, а не конкретно против Турция !
Българските национал-революционери никога не са се борили ПРОТИВ ЕВРОПА, а ЗА ЕВРОПА !
Ако Турция беше олицетворение на Европа, никога нямаше да излязат с оръжие в ръка !

http://publicistika.blogspot.com/2009/03/blog-post.html

***
"Имайте пред вид, че българския инат е во състояние целия разсъдък да удуши во човека.
Па и не само това ме кара да ве подканям да бъдете сплотени и да не игнорирате
нито единия, нито другия дотогаз, докато те формално се считат за ваши другари во ръководение на делото.
Поставени сме во изключителни времена."

/ Из писмо на Гоце Делчев /
Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: Competent на Април 09, 2009, 11:24:15
...... обезсилват македонското и одринското население в борбата му срещу общия враг;

Интересно, а кой е общия враг ?
Да не би да не е Отоманската империя, а Европа (както се твърди по-горе) ?  :o


Извоюването на свободата Г. Делчев не схваща просто като заменяне тираничния режим на султана с лъжедемократичния режим на някоя от балканските монархии.

Въпреки аналогията с Левски, това по-горе е типичен интернационалистически лаф от времето на соца !

Като се цитират текстове с цитирания в скоби - редно е да се даде авторът на материала със самите източници !

Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: Competent на Април 09, 2009, 11:30:44
Категорично не съм съгласен, че врагът на Гоце била Европа, а не Турция !
Категорично не съм съгласен с псевдо-теориите, оневиняващи Отоманската Империя и Турция !
Такива пишман-теории се появиха, за съжаление, както в РМ, така и в БГ !

Същото може да се напише за всички БГ въстания и революционери - не е необходима особена далновидност да се разбере,
че зад Турция винаги са стояли определен брой от великите сили !
Но това не значи че Априлското и Илинденско-Преображенското въстание, например, са против Великите сили, а не конкретно против Турция !
Българските национал-революционери никога не са се борили ПРОТИВ ЕВРОПА, а ЗА ЕВРОПА !
Ако Турция беше олицетворение на Европа, никога нямаше да излязат с оръжие в ръка !

http://publicistika.blogspot.com/2009/03/blog-post.html

Нито Захари Стоянов, нито Аксаков имат някаква релевантност с безумното твърдение, че Делчев се борил срущу Европа, а не срещу Отоманската империя !
Интернационализмът и толерантността на Делчев са добре познати, но това по никакъв начин не го прави "борец против Европа", нито против когото и да било друг, освен против Османска Турция !
Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: Karev на Април 09, 2009, 11:39:45
Думи на самия Гоце са това,
казани в отговор на един четник, който го попитал относно автономията,
не е ли грешно да се борят за тази идея, наместо за присъединяване към България.

Гоце му отговорил, че борбата вече не се води срещу турския султан,
а срещу по-коварни врагове - Европа и Великите сили.

Явно не сте чели достатъчно по въпроса, другарю Компетент  :)

Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: Competent на Април 09, 2009, 11:43:59
Думи на самия Гоце са това,
казани в отговор на един четник, който го попитал относно автономията,
не е ли грешно да се борят за тази идея, наместо за присъединяване към България.

Гоце му отговорил, че борбата вече не се води срещу турския султан,
а срещу по-коварни врагове - Европа и Великите сили.

Явно не сте чели достатъчно по въпроса, другарю Компетент  :)

Освен да четеш и да вярваш на пре-преразказани мемоаристики, издадени по времето на "другарите" (неясно от коя страна на границата), другарю Карев, трябва още да мислиш и да разбираш !


Гоце ... разбираше, че врагът веке не е Турция, ...

Дрън, дрън ! Да не си ходил на уроци при Улф Брунбауер или г-н Доган ?
На този етап не възнамерявам да ставам член на ДПС, нито да възприемам идеологията им !

Гледам още, че началният постинг се е променил вече за 3 път a posteriori - накрая вече няма да се знае за какво е дискусията !
Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: Competent на Април 10, 2009, 12:18:45
Категорично не съм съгласен, че врагът на Гоце била Европа, а не Турция !
Категорично не съм съгласен с псевдо-теориите, оневиняващи Отоманската Империя и Турция !
Такива пишман-теории се появиха, за съжаление, както в РМ, така и в БГ !

Същото може да се напише за всички БГ въстания и революционери - не е необходима особена далновидност да се разбере,
че зад Турция винаги са стояли определен брой от великите сили !
Но това не значи че Априлското и Илинденско-Преображенското въстание, например, са против Великите сили, а не конкретно против Турция !
Българските национал-революционери никога не са се борили ПРОТИВ ЕВРОПА, а ЗА ЕВРОПА !
Ако Турция беше олицетворение на Европа, никога нямаше да излязат с оръжие в ръка !

http://publicistika.blogspot.com/2009/03/blog-post.html

***
"Имайте пред вид, че българския инат е во състояние целия разсъдък да удуши во човека.
Па и не само това ме кара да ве подканям да бъдете сплотени и да не игнорирате
нито единия, нито другия дотогаз, докато те формално се считат за ваши другари во ръководение на делото.
Поставени сме во изключителни времена."

/ Из писмо на Гоце Делчев /

След като и този постинг е променен вече за N-ти път, чудя се каква е връзката между "българския инат", Аксаков, Захари Стоянов, Делчев и приписваната му тук "борба против Европа" ?!

Като поства нещо човек, трябва да мисли за кого го прави, каква е целта на постинга и какъв ще е крайният ефект от него !  >:(
Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: Competent на Април 10, 2009, 03:11:58
Биографичен очерк
(Дино Кьосев)

http://www.promacedonia.org/gd2/gd_bio.html

Гоце Делчев
Писма и други материали
издирил и подготвил за печат Дино Кьосев
http://www.promacedonia.org/gd2/index.html
отговорен редактор Воин Божинов
(Изд. на Българската академия на науките, Институт за история, София 1967)


 Полезен набор от документи, но твърде идеологизирана (типична за времето си) трактовка. Ета как са описани "върховистите", например:
Цитат
Дейци като ген. Данаил Николаев, ген. Иван Цончев, Андрей Ляпчев, Димитър Ризов и др., които са изразители и защитници на интересите на най-реакционната и най-експанзивната част от българската буржоазия и проводници на политиката на Фердинандовия дворец по отношение на Македония и Одринско. Мнозина от тях — македонствуващи българи от княжеството като ген. Николаев, Цончев и др. или пък български обществени дейци и държавни служители, родени в Македония или Одринско, като Ляпчев, Ризов и др. — са неразривно свързани с интересите и политиката на реакционните партии и правителства в София.


Както и да го усукваш, Карев, Гоце си остава борец против Османо-турската тирания в Македония, а не против измисленото от теб "европейско робство" !  :o
Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: Karev на Април 10, 2009, 09:25:22

***
"Имайте пред вид, че българския инат е во състояние целия разсъдък да удуши во човека.
Па и не само това ме кара да ве подканям да бъдете сплотени и да не игнорирате
нито единия, нито другия дотогаз, докато те формално се считат за ваши другари во ръководение на делото.
Поставени сме во изключителни времена."

/ Из писмо на Гоце Делчев /

След като и този постинг е променен вече за N-ти път,
чудя се каква е връзката между "българския инат", Аксаков, Захари Стоянов, Делчев...?!

С тях може и да няма връзка, но с теб определено има...
Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: Karev на Април 10, 2009, 09:39:59
Както и да го усукваш, Карев, Гоце си остава борец против Османо-турската тирания в Македония,
а не против измисленото от теб "европейско робство" !  :o


И победоносната българска армия се би срещу Османската тирания.
Дори учуди и стресна целия свят с бойните си победите.
Но какво последва от това ?
Нима Македония получи свободата си ?
Нима не дойде друга, още по страшна тирания за народа и ?

Това, което виждаше Гоце Делчев, не можаха да видят българските политици.
За съжаление...
Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: betina на Април 10, 2009, 09:49:52
Както и да го усукваш, Карев, Гоце си остава борец против Османо-турската тирания в Македония,
а не против измисленото от теб "европейско робство" !  :o


И победоносната българска армия се би срещу Османската тирания.
Дори учуди и стресна целия свят с бойните си победите.
Но какво последва от това ?
Нима Македония получи свободата си ?
Нима не дойде друга, още по страшна тирания за народа и ?Това, което виждаше Гоце Делчев, не можаха да видят българските политици.
За съжаление...

1/3 от Македония получава свобода, останалите 2/3-не, но европейските сили имат косвена вина в случая, или по-точно те обричат Македония с Берлинския договор.Разделението на Македония си е чисто Балканска история, по съседски коварна!
Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: Karev на Април 10, 2009, 09:59:49
Както и да го усукваш, Карев, Гоце си остава борец против Османо-турската тирания в Македония,
а не против измисленото от теб "европейско робство" !  :o


И победоносната българска армия се би срещу Османската тирания.
Дори учуди и стресна целия свят с бойните си победите.
Но какво последва от това ?
Нима Македония получи свободата си ?
Нима не дойде друга, още по страшна тирания за народа и ?
Това, което виждаше Гоце Делчев, не можаха да видят българските политици.
За съжаление...

1/3 от Македония получава свобода, останалите 2/3-не, но европейските сили имат косвена вина в случая,
или по-точно те обричат Македония с Берлинския договор.Разделението на Македония си е чисто Балканска история, по съседски коварна!
За съжаление не мога да се съглася с теб.
Де да беше  "чисто балканска история".
Никак не е косвена вината на европейските сили.
както и никак не е "косвена" смъртта на 130 000 български войници
в Балканските войни...

Но нека се върнем на темата за Гоце.
Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: Competent на Април 10, 2009, 10:50:53
Както и да го усукваш, Карев, Гоце си остава борец против Османо-турската тирания в Македония,
а не против измисленото от теб "европейско робство" !  :o


И победоносната българска армия се би срещу Османската тирания.
Дори учуди и стресна целия свят с бойните си победите.
Но какво последва от това ?
Нима Македония получи свободата си ?
Нима не дойде друга, още по страшна тирания за народа и ?
Това, което виждаше Гоце Делчев, не можаха да видят българските политици.
За съжаление...

1/3 от Македония получава свобода, останалите 2/3-не, но европейските сили имат косвена вина в случая,
или по-точно те обричат Македония с Берлинския договор.Разделението на Македония си е чисто Балканска история, по съседски коварна!
За съжаление не мога да се съглася с теб.
Де да беше  "чисто балканска история".
Никак не е косвена вината на европейските сили.
както и никак не е "косвена" смъртта на 130 000 български войници
в Балканските войни...

Но нека се върнем на темата за Гоце.


Ти никога не си отварял истинска тема за Гоце !  >:(
Не виждам нищо сериозно, освен че пренасяш тук личния си негативизъм към света и постваш еклектично линкове, от които научаваме колко са лоши "върховистите", как генерал Данаил Николаев е най-големия реакционер, самият Гоце се борил против Европа и т.н.

Великите сили са извършили наистина ужасни неща, но също така често служат и за оправдание на собствената ни некадърност да се справим с проблемите на Балканите !
Когато имаме ясна цел и воля, както по време на Съединението, великите сили ряпа да ядат !  ;D
Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: Karev на Април 10, 2009, 11:51:47
Биографичен очерк
(Дино Кьосев)

http://www.promacedonia.org/gd2/gd_bio.html
Полезен набор от документи, но твърде идеологизирана (типична за времето си) трактовка
 
Както и да го усукваш, Карев, Гоце си остава борец против Османо-турската тирания в Македония,
а не против измисленото от теб "европейско робство" !  :o


"Полезен набор от документи, но твърде идеологизирана"

Точно поради тази причина книгата е ценна.
Защото е написана по време, когато отродниците бяха предали костите на Гоце,
както и целия архив на ВМРО на "другарите" от Скопие,
по време, когато всячески се толерираше антибългарската политика на Скопие
и някои хора бяха преследвани от Държавна сигурност
заради опита си да се противопоставят на изопачаването на истината.

Дори тогава никой не е посмял да отрече, че Гоце е български апостол от Македония.

Както и да го усукват комунистите, един ден ще трябва да отговарят
за предателството спрямо собствения си народ.
Това ли те плаши, другарю Компетент ?

 
Наслов: Одг: Апостолът на Македония
Поставена од: Competent на Април 11, 2009, 12:11:39
Биографичен очерк
(Дино Кьосев)

http://www.promacedonia.org/gd2/gd_bio.html
Полезен набор от документи, но твърде идеологизирана (типична за времето си) трактовка
 
Както и да го усукваш, Карев, Гоце си остава борец против Османо-турската тирания в Македония,
а не против измисленото от теб "европейско робство" !  :o


"Полезен набор от документи, но твърде идеологизирана"

Точно поради тази причина книгата е ценна.
Защото е написана по време, когато отродниците бяха предали костите на Гоце,
както и целия архив на ВМРО на "другарите" от Скопие,
по време, когато всячески се толерираше антибългарската политика на Скопие
и някои хора бяха преследвани от Държавна сигурност
заради опита си да се противопоставят на изопачаването на истината.

Дори тогава никой не е посмял да отрече, че Гоце е български апостол от Македония.

Както и да го усукват комунистите, един ден ще трябва да отговарят
за предателството спрямо собствения си народ.
Това ли те плаши, другарю Компетент ?


Ти си тоя, който поства на форума комунистическа литература и пропаганда !
Може например да обясниш защо Данаил Николаев е "реакционер" ?!

А туркофилите и антиевропейците къде ще отговарят, другарю Карев ?

Много здраве на съветския възпитаник другаря Пламен Цветков !!!  ;D