Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Донации

Финансирањето на Здружението е регулирано со членовите 44 – 52 од Статутот на Здружението.

Здружението ги стекнува средствата за финансирање на активностите и вршење на дејностите за остварување на целите и задачите од членарина, прилози, донации, подароци и слично.

Сите физички и правни лица кои ќе пројават интерес да поддржат со донации некој проект или активност на Здружението, истото можат да го направат на следнава жиро сметка:

Назив и седиште на примач: Здружение на граѓани БККС
Банка на примачот: УНИ Банка
Сметка: 240010002006716

AdaptiveThemes