Бугарски Културен Клуб

Ве молиме пријавете (login) или зачленете се (register).

Пријавете се со корисничко име, лозинка и должина на сесија
Напредно пребарување  

Новости:

Автор Тема: Турциjа ке се бори за Голема Албаниjа  (Прочитано 34579 пати)

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2729
  • Погледај го Профилот
Одг: Турциjа ке се бори за Голема Албаниjа
« Одговори #15 на: Август 12, 2012, 06:37:37 »Претседателот Иванов на Ифтар вечера кај турскиот премиер Ердоган

Претседателот на Македонија Ѓорге Иванов, за време на престојот во Република Турција, каде летуваше со своето семејство, оствари средба со турскиот премиер Реџеп Таип Ердоган

На покана на премиерот Ердоган, претседателот  Иванов и неговата сопруга синоќа присуствуваа на Ифтар вечерата, приредена во Истанбул, по повод големиот муслимански празник Рамазан.

Во обраќањето на Ифтарската вечера, претседателот Иванов им го честита празникот додавајќи дека во овие мигови на празнување посакува кај сите верници да преовладува чувството на мир, љубов, толеранција и меѓусебно разбирање. Да преовладуваат вредностите кои ги зближуваат, а не ги разделуваат луѓето и народите.

- Доаѓам од земја која посветено ја негува вековната традиција на мултиетнички и мултирелигиски соживот. Соживот кој претставува наша голема придобивка со која се гордееме. Придобивка која покажува дека местото на нашата земја и е во рамки на европското семејство на нации и држави. Нашиот исклучителен придонес како земја во која вери, традиции и разни етнички групи соработуваат на градењето на заеднички дом, е доказ дека е можна подобра иднина за регионот, Европа и светот, истакнал претседателот Иванов на вечерата, соопшти денеска неговиот Кабинет.

Премиерот Ердоган изразил задоволство што овој значаен празник за муслиманскиот свет, го одбележува заеднички со македонски претседател. За турскиот премиер ова е уште еден доказ за почитта на претседателот Иванов кон Рамазан и верниците од муслиманската вероисповед, што истовремено оди во прилог на традиционално пријателските и блиски односи меѓу двете земји.

На вечерата биле присутни познати личности од сферата на политиката, бизнисот, верските заедници и јавниот живот на Турција. Меѓу присутните бил и Вселенскиот Патријарх Вартоломеј со кого претседателот Иванов имал срдечна средба.

http://www.novamakedonija.com.mk/DetalNewsInstant.asp?vestInstant=8025
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2729
  • Погледај го Профилот
Одг: Турциjа ке се бори за Голема Албаниjа
« Одговори #16 на: Август 13, 2012, 08:09:45 »Ќе влеземе во НАТО, само тоа сега е политичко прашање!

Во чест на јубилејот ја промовиравте и химната на АРМ. Некои од вашите постари колеги беа критични, а најголеми забелешки имаше околу текстот. Без намера да го коментирам она што е кажано, сакам да нагласам дека химната на АРМ претставува израз на мултиетничкиот карактер не само на Армијата, туку и на нашата држава. Затоа сметам дека таа е општоприфатлива и според мислењето на музичките експерти, таа е одлично музичко дело. Колку што ми е познато, критиките одеа на сметка на текстот за химната на АРМ, но за тоа сега не може да зборуваме, од причина што текстот за химната не е усвоен. Се раководевме од фактот дека во останатите земји во војничките химни нема текст. Критиката треба да биде насочена повеќе кон тоа зошто досега не сме имале химна на Армијата. Инаку, изборот на автор за химната на АРМ беше во надлежност на МО и можам да кажам дека јавниот оглас и целокупната процедура поминаа коректно и без забелешки. Сметам дека е добро што Армијата на својот 20-ти роденден доби химна, која во иднина ќе биде прифатена и препознаена.

http://www.vecer.com.mk/default.asp?ItemID=231C48991427A84BB1D53C579F013059

« Последно менување: Август 13, 2012, 08:21:43 veritas »
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2729
  • Погледај го Профилот
Одг: Турциjа ке се бори за Голема Албаниjа
« Одговори #17 на: Август 18, 2012, 11:38:30 »Груевски: Во АРМ се отсликува мултиетничкото македонско општество

Во пораката тој истакнува дека преку АРМ сите граѓани на Република Македонија, без разлика на етничката и верската определеност можат да ги остваруваат своите професионални кариери, служејќи и на својата држава.

http://dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=F90866852331074EADFE346246C5C32A\

Во честитката до АРМ, Груевски ја пофали за 2001 година

http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=0178BD3264F103429F947560AF6AC069

Какво стана през 2001 г.

http://bkks.org/forum/index.php/topic,2005.60.html
 
 
 
 

 
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2729
  • Погледај го Профилот
Одг: Турциjа ке се бори за Голема Албаниjа
« Одговори #18 на: Август 30, 2012, 06:50:04 »

Потреба од историски учеб­ни­ци што ќе не обединуваат

Потреба од про­ме­ни во си­те учеб­ни­ци по ис­то­ри­ја за ос­нов­ни и сред­ни учи­лиштa во­ве­ду­вај­ќи со­др­жи­ни што ќе ги збли­жу­ва­ат си­те ет­нич­ки за­ед­ни­ци, а осо­бе­но ма­ке­дон­ска­та и ал­бан­ска­та, бе­ше наја­ве­на на де­неш­на­та кон­фе­рен­ци­ја пос­ве­те­на на изу­чу­ва­ње­то на ми­на­то­то на на­ши­те прос­то­ри, а се одр­жа во ЕУ-Ин­фо-цен­та­рот во Скоп­је.

Пла­нот пред­ви­ду­ва во на­ред­ни­те не­кол­ку го­ди­ни да се под­гот­ват но­ви нас­тав­ни прог­ра­ми за овој пред­мет од кои ќе би­дат отс­тра­не­ти со­др­жи­ни­те што од­ре­де­ни ет­нич­ки за­ед­ни­ци ги сме­та­ат за неп­ри­фат­ли­ви, а ќе се вне­су­ва­ат тие што се при­фат­ли­ви за си­те и го унап­ре­ду­ва­ат мул­ти­ет­нич­ки­от со­жи­вот во зем­ја­ва. За­се­га е не­из­вес­но кои со­др­жи­ни и во кол­ка­ва ме­ра ќе би­дат сме­не­ти.

За­ме­ник-ми­нис­те­рот за об­ра­зо­ва­ние Са­фет Не­зи­ри из­ја­ви де­ка ова е не­оп­ход­ност ако са­ка­ме ет­нич­ки ин­тег­ри­ра­но оп­ште­ство.

- Тре­ба да нај­де­ме за­ед­нич­ки ја­зик. Ис­то­ри­ја­та тре­ба да н` обе­ди­ну­ва, а не да не раз­де­лу­ва. Во неа има мно­гу не­га­тив­ни еле­мен­ти што не раз­е­ди­ну­ва­ат. За­тоа ав­то­ри­те тре­ба да сед­нат и да ја на­пи­шат ис­то­ри­ја­та што ја от­сли­ку­ва ре­ал­нос­та и ќе н` обе­ди­ну­ва. Ве­ќе 21 го­ди­на се со­о­чу­ва­ме со проб­ле­ми и не се на­о­ѓа­ат ре­ше­ни­ја­та. Вре­ме е да се нап­ра­ват учеб­ни­ци што не­ма да раз­де­лу­ва­ат, ту­ку ќе обе­ди­ну­ва­ат - ис­так­на Не­зи­ри.

Пот­ре­ба­та за про­ме­ни­те во учеб­ни­ци­те по ис­то­ри­ја е по­тен­ци­ра­на и во ана­ли­за­та што ја нап­ра­ви­ле ек­спер­ти­те од Ев­роп­ска­та асо­ци­ја­ци­ја на нас­тав­ни­ци по ис­то­ри­ја во рам­ки­те на про­ек­тот „Kлуч за от­клу­чу­ва­ње на ми­на­то­то. Об­ра­зо­ва­ни­е­то по ис­то­ри­ја во Ма­ке­до­ни­ја: Де­неш­ни ана­ли­зи, су­гес­тии за Ид­ни­на­та“.

- Нас­тав­на­та прог­ра­ма по ис­то­ри­ја во Ма­ке­до­ни­ја мал­ку се про­ме­ни­ла од 1991 го­ди­на. До­ми­нан­тни­те ет­нич­ки за­ед­ни­ци про­ду­ци­ра­ат нив­ни тра­ди­ци­о­нал­ни сто­рии за ми­на­то­то. Без те­мел­на ре­фор­ма учеб­ни­ци не­ма да ги за­до­во­лат пот­ре­би­те на мо­дер­на нас­та­ва по ис­то­ри­ја. Нас­тав­ни­те прог­ра­ми тре­ба да се сме­нат и ре­ви­ди­ра­ат. Нас­та­ва­та по ис­то­ри­ја тре­ба да ја ад­ре­си­ра ис­то­ри­ја­та на лу­ѓе­то што жи­ве­ат во Ма­ке­до­ни­ја, по­чи­ту­вај­ќи ја нив­на­та раз­но­ли­кост - се по­со­чу­ва во ана­ли­за­та.

http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=635EC2391801F345AA1189E14BE8D2F2
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2729
  • Погледај го Профилот
Одг: Турциjа ке се бори за Голема Албаниjа
« Одговори #19 на: Септември 11, 2012, 08:51:57 »

По Слупчане и Чаир - за можниот крај на македонската држава

Политичките парадокси и апсурди во Македонија постојано добиваат интензитет. Тие се толку видливи, толку јасни – што веќе и малите деца можат да ги препознаат; процесите се транспарентни, тенденциите се евидентни. Сите знаци недвосмислено сугерираат дека наскоро, ако не се измени општиот политички дискурс кај политичките партии на македонскиот народ во Македонија, ќе бидеме сведоци на максимално интензивирање на агонијата на нашата држава, а потоа и нејзина потполна де(кон)струкција. Слупчане и Чаир (како најнови понижувања на правната држава) се соодветен повод за критичка анализа на кратката историја на современата македонска држава, согледување на грешките и за поставување нови наративи за Македонците.

Од почетокот на конституирањето на современата македонска држава се присутни редица погрешни ориентации во политиките. Најкобна од сите нив, онаа што (може да) доведе до комплетна деструкција на државата, е односот на државата кон малцинствата, особено албанското малцинство. Давањето неверојатно големи колективни права (сличен пример нема никаде на целата планета, низ целата историја на унитарните држави) со првиот Устав, масовното давање државјанства, опортунизмот заради полесно владеење односно злоупотреба на политичката власт, се грешки. Овие одлуки не резултираа со интеграција на (политичките претставници на) ова малцинство, туку со радикализација, експанзија и сознание дека Македонците се на некој начин слаб народ, неединствен и неподготвен, како колективен ум и енергија, да се спротивстави на разградувањето и преземањето на државата.

И потоа се случи 2001 г.! Наместо целосно воено да ги уништи терористите, како што прават сите држави во светот, тогашното државно раководство го потпиша и реализира т.н. Охридски рамковен договор – кулминацијата на понижувањето на Македонците и нивната држава, целосната релативизација на историските стремежи на Македонците по свое парче земја под ова небо на кое ќе бидат – свои! Наместо да го бомбардираат село Шипковица, каде што сите знаеја дека се командантите на терористите, тие со нив направија политичка коалиција(?!). Дозволија да бидат министри и државни функционери, кои се поклонуваат пред бистите на истите тие терористи.

И, амбисот беше целосно отворен, амбисот во кој Македонија веќе дваесет години с` подлабоко паѓа. Почна целосна деконструкција на институциите на државата со вработувањата по „рамковниот договор“, почна целосното деградирање на процедурите, системите и правната држава (дискриминирачкиот принцип на Бадентер). Што е уште пострашно, почна целосното руинирање на македонската национална свест, имплементацијата на планот за (само)уништување на македонскиот народ. Од медиумско, преку институционално, до секојдневно разградување на нишките што ја формираат колективната самосвест на Македонците.

И овие тенденции секојдневно се дисперзираат, се максимализираат. Kако и порано, преку - во овој контекст за среќа прекинатиот - попис (тотално нелегален и насилен, како што кажаа претседателките на ДПK, кои доблесно дадоа оставки), со фотокопии од документи, се обидоа да ги опфатат во пописните формулари и припадниците на албанското малцинство што со децении живеат во странство и да ги прикажат како жители. Според новата бројка од пописот, да речеме 40 проценти, ќе бараа, и веднаш ќе добиеја нови вработувања, насекаде. На десет вработени, на пример во полицијата, 4 ќе бидат Албанци, 5 Македонци. Ќе се изменат буквално сите закони во насока на добивање а 40 проценти од с` – од државен буџет, преку вработени, до целосна двојазичност (што значи дека Македонците ќе мора да учат албански јазик). Најавата за реорганизација на Државниот завод за статистика според „етнички принцип“ покажува дека не се откажале од оваа намера. Барањата за кантонизација, федерализација, алкома, илирида, Балкански БЕНЕЛУKС, итн. всушност, се само преодна форма.

И збогум ,Македонија, како единствена држава на македонскиот народ! Македонците – слаби, уплашени, максимално разделени и неединствени дури и за најсветите национални интереси, ќе бидат малцинство. А како некои припадници на албанското малцинство односно политички претставници практикуваат демократија, добро знаеме - од раселените во Арачиново и Матејче (и ден-денес тие се бегалци во својата држава!), преку тепањето деца низ училиштата во Струга, а неодамна и во Скопје, до насилно градење џамии и рушење цркви (Горна Белица и Скопското кале се поучни примери) и недавањето вода (случајот Патишка Река). Со т.н. денационализација ќе ја земат, легално, откако ќе ги преземат институциите на системот, сета земја од Македонците - бидејќи овде имаше 5 века ропство под исламот. Трендот на иселување на Македонците ќе се интензивира, а оние што ќе останат, на своја кожа ќе доживеат како некои практикуваат „демократија“.

И, има ли, можеби, начини преку кои оваа, според фактите и научните модели на анализа и предвидување сосема реалистична перспектива за десетина години во Македонија, односно прецизен поглед во иднината на ова парче земја – судбината на Македонија и на Македонците, би можела да биде, сепак, поинаква? За жал, реално, нема. Веќе е предоцна за промена на сите елементи што еден ден ќе резултираат со трета албанска држава на Балканот. За такво нешто се потребни радикални дисконтинуитети во свеста на Македонците и нивните политички партии, а тоа е долготраен и макотрпен процес. Просто, веќе нема време за тоа. Сепак, ако пронајдат атавистичка сила, нова колективна енергија, Македонците најпрво треба да формираат консензус за излезните решенија. Тие би можеле да бидат, на пример – давање државјанство по род на сите генерации Македонци во светот и нивно попишување (тогаш ние Македонците би биле над 95 проценти во Македонија) односно физичко враќање на иселениците Македонци, етапно легално поништување на „рамковниот договор“ (со аргумент дека е донесен под воена закана од терористи односно дека никој никогаш според тогашниот Устав не може да потпише капитулација), и стратегиски сојуз со Србија, Русија, можеби и Бугарија, а особено воено-полициски договор за заедничка (и внатрешна и надворешна) одбранбена политика. Тоа е единствениот спас за Македонија како единствена национална држава на македонскиот народ.

Тони Науновски

http://www.dnevnik.com.mk/?ItemID=CF8AEF8D295CA841A3A0A10CE5653EDD
Сочувана

disidente

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 5398
  • Погледај го Профилот
Одг: Турциjа ке се бори за Голема Албаниjа
« Одговори #20 на: Септември 11, 2012, 01:00:52 »

Цитат
...стратегиски сојуз со Србија, Русија, можеби и Бугарија, а особено воено-полициски договор за заедничка (и внатрешна и надворешна) одбранбена политика. Тоа е единствениот спас за Македонија како единствена национална држава на македонскиот народ.

 :o  :o  :o АВТОРОТ НА ТЕКСТОТ ТРЕБА ДА ЗНАЕ ДЕКА ТОКМУ ЗАРАДИ ТАКВИТЕ РАЗМИСЛУВАНЯ, ДЕНЕС СМЕ НА ТОА ДЕРЕДЖЕ! НЕГОВАТА ОМИЛЕНА СРБИЯ Е ГЕНЕРАТОР НА ОВИЕ СЛУЧУВАНЯ, НО ЗАСЛЕПЕНОСТА ПО НЕА НЕ МУ ДОЗВОЛУВА ДА ГО СОГЛЕДА ТОА ! ЖАЛНО!!!
Сочувана
Тодор Александров е БОГ , а "Спомените" на Ванче Михайлов се БИБЛИЯТА на нашата РЕЛИГИЯ !

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2729
  • Погледај го Профилот
Одг: Турциjа ке се бори за Голема Албаниjа
« Одговори #21 на: Септември 12, 2012, 02:53:44 »

И мен това ме учудва. Сърбия е в дълбока икономическа криза, което означава, че не може да поддържа боеспособна армия. Тя също е и в пълна политическа изолация от САД и ЕУ с изключение на връзките й с Русия, която обаче в момента не може да направи нищо за тях. Що се отнася до Русия, руснаците не гледат добре на македонците, защото се отказаха от славянския и търсят някакъв си античен идентитет. Така че за да могат да разчитат на Русия македонците отново трябва се върнат към славянската си идентичност. Гърция също е в дълбока икономическа криза, макар че все още има силна армия. Тя разбира се има добър международен авторитет и в ЕУ, и в САД. В момента най-стабилната държава на Балканите, която няма нито икономически, нито политически проблеми е България. 
Сочувана

Корени

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 1070
  • Погледај го Профилот
  • Корени
Одг: Турциjа ке се бори за Голема Албаниjа
« Одговори #22 на: Октомври 03, 2012, 07:48:17 »

Турция за военно преначертаване на границите на Балканите? http://www.ideyazabulgaria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3800&Itemid=158
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2729
  • Погледај го Профилот
Одг: Турциjа ке се бори за Голема Албаниjа
« Одговори #23 на: Октомври 15, 2012, 07:16:25 »Откриен споменикот на Хасан Приштина

Споменикот на Хасан Приштина вчера бече откриен од страна на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, пред ТЦ “Мавровка“ во Скопје.

На отворањето, покрај Ахмети, со свој говор учествуваа и Изет Меџити, градоначалникот на Чаир, и Сафет Незири, заменикот-министер за образование.

На обраќањето беше потенцирано дека Хасан Приштина треба да биде почитуван и од Македонците затоа што се борел за ослободување на Скопје и соработувал со револуционерите во Македонија.
Фото: Маја Златевска

http://www.utrinski.com.mk/default.asp?ItemID=3FD8AB8CD56FE3428B37B99ACC9A7B42
« Последно менување: Октомври 15, 2012, 07:18:39 veritas »
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2729
  • Погледај го Профилот
Одг: Турциjа ке се бори за Голема Албаниjа
« Одговори #24 на: Октомври 17, 2012, 08:38:10 »Федерална република Македония?

Автор: Дойче Веле

Македония може да се федерализира, нещо повече - дори да се разпадне. А в съседство може да възникне Велика Албания. Тези опасения се надигнаха отново в рамките на политическата криза в Скопие.

Темата се актуализира покрай изявленията на бившия албански премиер Пандели Майко, според когото Македония на практика вече имала федерална структура. Разбира се, македонските граждани се вълнуват не толкова от думите на един бивш албански премиер, колкото от нагласата на настоящия македонски вицепремиер Муса Джафери - представител на албанското малцинство. По данни на Обединената македонска диаспора /ОМД/, в университета "Джон Хопкинс" в Балтимор Джафери казал следното: "Най-голямата дилема, произтичаща от Рамковото споразумение от Охрид, е въпросът дали Македония няма да се справи по-добре с предизвикателствата, ако се децентрализира и федерализира". Във Вашингтон Джафери огласил и личните си съмнения, че Рамковото споразумение не отговаря на нуждите на гражданите.

Докога ли ще е актуална идеята?

Всъщност граждански дълг на Джафери е да защитава целостта на Македония, смятат в ОМД. Македонското общество се стреми към защита на правата на всички малцинства, казва председателят на Обединената македонска диаспора Методи Колоски. Вярно, вицепремиерът си позволи това предизвикателно изказване по време на правителствената криза, но идеята за федерализация на Македония още не е заглъхнала, независимо от решението на партията му ДСИ /Демократичен съюз за интеграция/ да остане в правителството.


Правителствената криза нажежи страстите в македонския парламент
"ДСИ потвърждава ангажимента си към Рамковото споразумение от Охрид, но ако някой реши да налага решения със силата на етническото мнозинство, албанците логично ще потърсят нови механизми за отбрана", заяви говорителят на партията Буяр Османи.

Недоволството на албанците

Сред албанците в Македония не само ДСИ флиртува с идеята за федерализация. Още преди няколко месеца лидерът на партията НДВ /Национално демократично възраждане/ Руфи Османи каза, че с Охридското споразумение албанците все още не са достигнали крайната си цел. "Сред албанците съществува недоволство от сегашния им политически и юридически статут. Нашата идея за институционална или нетериториална федерализация не е в противоречие с желанието на македонския народ да има своя национална държава", смята Османи.

Неговата партия би искала бюджетът да се разпределя по етнически принцип. При обсъжданията на вота на доверие към правителството миналата седмица се чуха и упреци, че ресорите на министрите-албанци получават по-малко пари. Икономическите експерти смятат, че разпределението на публичните средства по етнически или териториален принцип всъщност води политически към федерализация на страната. Други обаче са на мнението, че всички изявления за разделяне, федерализация и Велика Албания са просто политическа реторика.

Автор: К. Блажевска, А. Андреев; Редактор: Б. Михайлова

DW.DE

http://www.klassa.bg/news/Read/article/213640_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3F+
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2729
  • Погледај го Профилот
Одг: Турциjа ке се бори за Голема Албаниjа
« Одговори #25 на: Октомври 25, 2012, 07:48:27 »


По прославата во Скопје, следи прослава и во Тирана (фото) на 28 ноември

Дневник, Датум: 24.10.2012, 17:55


Со буџетски пари во Скопје ќе се слави независноста на Албанија

Под водство на вицепремиерот за Рамковен договор, Муса Џафери, и со буџетски пари, ДУИ на 25 ноември во Скопје ќе ја одржи централната манифестација на прославата на 100-годишнината од независноста на Албанија или Денот на албанското знаме.

Манифестацијата ќе се одржи во салата „Борис Трајковски“, за интегративците да може на 27 ноември да присуствуваат на големата прослава по тој повод во Приштина, а ден по него и на централната прослава во Тирана.

Џафери истакна дека на прославата во Скопје се поканети претставници на косовската и на албанската влада. Се очекува во „Борис Трајковски“ да присуствуваат премиерите на Kосово и на Албанија, Хашим Тачи и Сали Бериша, како и други значајни гости од двете држави.

Вицепремиерот иако потврди, не сакаше да открие колку буџетски пари се потрошени за повеќе манифестации организирани во чест на Денот на знамето. Според Џафери, прославата на 100-годишнината од националното знаме и од независноста на Албанија се влезени во програмата за одбележување значајни настани и датуми, некои манифестации биле финансирани од Владата, а некои од локалната самоуправа.

Во чест на 100-годишнината беше и поставувањето на споменикот на Хасан Приштина во Скопје, на камен-темелникот на плоштадот Скендер-бег , денот на кечето, денот на паднатите борци, како и научни симпозиуми, академии и гостувањето на државната опера на Тирана со операта „Скендер-бег“. (М.Т.)

http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=4D10B902B709F541ADF7EC11D68EFD86
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2729
  • Погледај го Профилот
Одг: Турциjа ке се бори за Голема Албаниjа
« Одговори #26 на: Октомври 26, 2012, 01:35:32 »

Срещата на Груевски с ръководителите на Албания, Косово и Черна Гора, и договорът за регионално сътрудничество на четирите държави, е още едно предателство към интересите на македонският народ. Всички знаят, че и в четирите държави има голямо албанско малцинство или почти изцяло са населени с албанци. Какво тогава прави предателят Груевски, като ги събира тези четири държави заедно? Той започва да създава Голема Албания. Това е първата стъпка към присъединяването на Черна Гора и Македония към вече почти напълно албанизираните Албания и Косово. Естествено в такава уния, където албанците са мнозинство е ясно кой ще командва. Това ще бъдат албанците! След като предателят Груевски започна да гърцизира Македония като започна антиквизацията, сега той започна да осъществява и другата част от планът си - да даде Западна Македония на албанците.

Здружено, регионот ќе добие повеќе пари

Новата влада од есен ќе добие и нови задачи - остварување на иницијативите од штотуку завршениот трет охридски самит

Бидејќи на охридската средба претседателите Ѓорге Иванов, Бамир Топи, Атифете Јахјага и Филип Вујановиќ ги истакнаа патната и енергетската инфраструктура како тема од посебен интерес, министерствата за транспорт и врски и за економија ќе имаат полни раце работа.

- Претседателот Иванов подолго време работи на поврзување на земјава по двете основи - патна и енергетска инфраструктура. Идејата за овие проекти не е нова и не датира од охридската средба - вели Дарко Костадиновски, државен советник за надворешна политика во кабинетот на претседателот Иванов.
Се планира поврзување на Македонија со јонско-јадранската магистрала, што значи и поврзување по линиите на Коридорот 8 и Коридорот 10, кон што би се вклучило и Косово.

Цел во енергетското поврзување е приклучувањето на Македонија на меѓународниот коридор за гас „Јужен тек“. Притоа земјава би се поврзала на оваа линија преку Бугарија.

Идејата е Македонија, освен тоа, да се приклучи и на енергетскиот коридор Турција - Грција - Италија (ТГИ), кој му е сериозен конкурент на рускиот гасовод „Јужен тек“. Планирано е рутата со капацитет од осум милијарди кубни метри гас годишно да биде пуштена во експлоатација во 2012 година. Со оглед на тоа што енергетското поврзување е планирано за неколку години до 2015 година, од кабинетот на претседателот укажуваат дека реализацијата на патното поврзување ќе се реализира побрзо. И за патното и за енергетското поврзување има можност да бидат финансирани од меѓународни организации, меѓу кои Европската банка за обнова и развој и странски приватни фондови.

- Странците укажуваат дека треба да се здружиме. Треба да се направи заеднички проект меѓу неколку земји во регионов и заеднички да се настапи пред странски инвеститори - вели Костадиновски.

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=71611853253&id=9&&prilog=0setIzdanie=22332
« Последно менување: Ноември 26, 2012, 08:55:40 veritas »
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2729
  • Погледај го Профилот
Одг: Турциjа ке се бори за Голема Албаниjа
« Одговори #27 на: Ноември 05, 2012, 05:36:13 »

Светлите траги на минатотоKако што „од судбина не може да се бега“, така ни од минатото. Добро или лошо, сеедно, минатото никој не може да го избрише.

Оваа година Македонија, сакала - нејќела, стана дел на прослави на два соседа. Само пред една недела ја угости највисоката државна делегација на Србија за да ја прослави 100-годишнината на Kумановската битка, а веќе при крајот на ноември во Македонија ќе дојдат две албански делегации, од Тирана и од Приштина, на одбележување на 100-годишнината на независноста на албанската држава. Пред извесно време во Скопје исто така беше организирана една меѓународна научна конференција, посветена на еден од главните дејци на албанското ослободително движење - Хасан Приштина, за кого веќе напишав дека не е туѓ за Скопје бидејќи токму тука ја развивал својата активност. На оваа линија е промоцијата и на една книга на Владо Поповски за албанското ослободително движење како и на промоцијата на дополнетото издание на книгата на покојниот историчар Александар Матковски, посветана на востанието на Дервиш Цара, кое се случило во Скопје и во неколку други македонски градови пред речиси 170 години. Пред четири години, исто беше и со одбележувањето на 90-годишнината на албанската азбука, бидејќи Kонгресот на азбуката во 1908 г. беше одржан во Битола.

Даут ДАУТИ

http://www.dnevnik.com.mk/?ItemID=BBB655E66A5F9D41A0F6737513CC553F
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2729
  • Погледај го Профилот
Одг: Турциjа ке се бори за Голема Албаниjа
« Одговори #28 на: Ноември 10, 2012, 11:53:53 »

Българите в Македония настояват да се създаде

федерация между Македония и България, писа електронното издание "Охридска България".
В материала се призовава двете страни да влязат в нов държавен съюз, в който доминираща позиция да има България. Увеличената раждаемост на албанците застрашава Македония и вместо албанска федерация трябва да се създаде федерация с България. В нея Струга и Кичево щели да останат албански, а Скопие - да е двунационален. Пиратска партия бе създадена в Македония от млади хора, които искат да останат анонимни. Те обещават да се борят с "корупцията и разврата в политическата система" на страната.

http://www.segabg.com/article.php?id=623376http://ohridskabulgaria.blogspot.com/

« Последно менување: Ноември 10, 2012, 02:12:02 veritas »
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2729
  • Погледај го Профилот
Одг: Турциjа ке се бори за Голема Албаниjа
« Одговори #29 на: Ноември 19, 2012, 03:25:45 »Кюрдите превземат Турция


Кюрдските жени раждат повече от туркините, показват демографски изследвания в югоизточната ни съседка, на които се позовава "Дойче веле". През последните седмици бяха публикувани две демографски карти на Турция. Едната показва, че в по-развитата западна част на страната раждаемостта е паднала до средно по 2.1 деца на жена.

В същото време в Турския изток и югоизток, населени от кюрди, на една жена се падат средно по 3.5 деца. В Източна Турция дори има семейства с по 15-20 деца. Това са най-слаборазвитите райони, в които жените нямат достъп до образование и професионална кариера. Турският премиер Реджеп Ердоган иска всяка жена в Турция да ражда най-малко три деца, но заръката му се изпълнява и преизпълнява от кюрдите, а не от етническите му сънародници.

От втората "карта на националната гордост" става ясно, че най-слабо привързано към турското самосъзнание е населението именно в районите с висока раждаемост. И обратното, 23% от местните хора в кюрдските райони се гордеят с Турция, а в останала част на страната "гордите турци" са 70-85 на сто. След няколко десетилетия Турция ще бъде много повече кюрдска, отколкото е днес, констатира "Дойче веле".

http://www.segabg.com/article.php?id=624366

Сочувана